algemene-voorwaarden


logo-energieadvisor.be


Facebook-f


Twitter


Google-plus-g


Envelope

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


Laatst geüpdatet 26 april 2020

De website:

energieadvisor.be

(hierna het “Platform“)

is een initiatief van:          
E-mail: info@energieadvisor.be            

 

(hierna “energieadvisor.be” of de “Verkoper“)

 

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN


1. Toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “AGV” genoemd) zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform en de informatie ervan door een internetgebruiker (hierna de “Gebruiker” genoemd).

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze AGV’s heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde
rechten en plichten.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de AGV’s. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan
in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AGV’s onverlet.

Wij behouden ons het recht voor om onze AGV’s te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe de bepalingen
toe te passen die van kracht waren op het moment dat u ons Platform gebruikte.


2. Platform

a. Toegankelijkheid en navigatie

De toegang tot en het gebruik van het Platform is voorbehouden aan personen vanaf 18 jaar. Elke Gebruiker verklaart op erewoord dat hij/zij de vereiste leeftijd
heeft bereikt. Wij behouden ons het recht voor om een bewijs van de leeftijd van de Gebruiker op welke wijze dan ook te vragen.

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter
geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele
storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.


b. Inhoud

Energieadvisor.be bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform
zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen
of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid.

Energieadvisor.be kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat
deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Energieadvisor.be niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen
lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie.

Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij u ons zo snel mogelijk
per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Energieadvisor.be is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks,
die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.


c. Diensten gereserveerd voor geregistreerde Gebruikers

1) Registratie

L’accès à certains services est conditionné par l’inscription de l’Utilisateur.

Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen meerderjarigen en die juridisch bekwaam zijn,
na het invullen en valideren van het registratieformulier dat online beschikbaar is op het Platform en deze AGV.

Op het moment van registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe om correcte, oprechte en actuele informatie over zichzelf en zijn burgerlijke staat te verstrekken.
De Gebruiker moet ook regelmatig de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, controleren om de juistheid ervan te waarborgen.

De Gebruiker moet dus een geldig e-mailadres opgeven, waarop het Platform hem/haar een bevestiging van zijn inschrijving naar zijn diensten zal sturen. Een
e-mailadres kan niet meermaals worden gebruikt om zich in te schrijven voor de diensten.

Elke mededeling van het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. Deze laatste verbindt zich er dan ook
toe de berichten die hij op dit e-mailadres ontvangt regelmatig te raadplegen en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te antwoorden.

Per persoon is slechts één registratie toegestaan.

De Gebruiker krijgt een identificatiecode toegewezen waarmee hij/zij toegang heeft tot een ruimte die voor hem/haar is gereserveerd (hierna “Persoonlijke Ruimte“), naast het invoeren van zijn/haar wachtwoord.

De gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen door de Gebruiker online worden gewijzigd in zijn of haar Persoonlijke Ruimte.

Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk, de Gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen.

Energieadvisor.be behoudt zich in ieder geval het recht voor om een verzoek tot registratie bij de diensten van het Platform te weigeren in geval van niet-naleving
van de AGV door de Gebruiker.

2) Uitschrijven

De Gebruiker die regelmatig geregistreerd is, kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door naar de speciale pagina in zijn Persoonlijke Ruimte
te gaan. Elke uitschrijving van het Platform zal effectief zijn nadat de Gebruiker het daartoe bestemde formulier heeft ingevuld, binnen de volgende periode: 24uur.


d. Inhoud gepubliceerd door de Gebruiker

De Gebruiker verbindt zich ertoe de geldende wetten na te leven via elk van zijn publicaties op het Platform. Hij zal bijzondere aandacht besteden aan
de belangen van derden, aanstootgevende inhoud en inhoud die strijdig kan zijn met de openbare orde of de goede zeden. De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor elke inhoud die op het Platform wordt gepubliceerd.

Het Platform kan gematigdheid betrachten bij elke publicatie en weigeren om de inhoud online te publiceren zonder opgave van redenen. Op dezelfde manier kan
de inhoud die door een Gebruiker wordt gepubliceerd, zonder enige reden of termijn worden gewijzigd of verwijderd.

Door het publiceren op het Platform verleent de Gebruiker gratis en op niet-exclusieve basis aan Energieadvisor.be het recht om de gepubliceerde inhoud te vertegenwoordigen,
te reproduceren, te bewerken, aan te passen, te wijzigen, te wijzigen, te distribueren en te verspreiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, op elk medium en over de hele wereld.


3. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Energieadvisor.be
en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

Energieadvisor.be heeft geen controle over externe websites.

Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt,
verlaat hij/zij het Platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.


4. Intellectuele eigendom

De structurering van het Platform, maar ook de teksten, grafieken, beelden, foto’s, geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit
het Platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze
dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als royalty-vrij op het Platform zijn aangeduid.

De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve,
niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen
geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen, te communiceren aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.


5. Bescherming van persoonsgegevens

Energieadvisor.be verzekert de gebruikers ervan dat zij het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens, en dat het
er altijd naar streeft om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren.

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van het platform worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden
verzameld en verwerkt door Energieadvisor.be           

Energieadvisor.be verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit
gebied, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.            

De persoonlijke gegevens
van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.


6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze AGV’s worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement
waar Energieadvisor.be haar maatschappelijke zetel heeft.


7. Overige bepalingen

Energieadvisor.be behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijbehorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid,
te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In het geval van een inbreuk op de AGV door de Gebruiker, behoudt Energieadvisor.be zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen.
Energieadvisor.be behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot het Platform of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving
worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van Energieadvisor.be niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze AGV zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere
bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige en vergelijkbare bepaling.

 

II. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna “AVV” genoemd) definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (hierna “Klant” genoemd).

De AVV’s drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling
niet zal worden gevalideerd.

Uitzonderingen op de bepalingen van de AVV kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen.
Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AVV onverlet.

Energieadvisor.be behoudt zich het recht voor om de AVV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet
voor elke aankoop na die datum.


2. Online winkel

Via het Platform stelt de Verkoper de Klant een online winkel ter beschikking die de verkochte producten of diensten voorstelt, zonder dat de foto’s een
contractuele waarde hebben.

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of omissies in de presentatie kan
de Verkoper echter niet aansprakelijk worden gesteld voor dit feit.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

De prijzen en belastingen zijn vermeld in de online winkel.


3. Prijs

De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid
op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro’s en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór
de validatie van de bestelling door de Klant.

Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve
validatie van de bestelbon.


4. Online bestellen

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische
formulier aanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten.

Om zijn bestelling te valideren, moet de Klant deze AVV aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken.

De Klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke uitwisseling met de Verkoper kan plaatsvinden
via dit e-mailadres.

Bovendien moet de Klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem op de rekening
van de Klant totdat het probleem is opgelost.


5. Bevestiging en betaling van de bestelling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

a. Betaling

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie is in plaats
van een handtekening.

De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie
het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen.

De Verkoper heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te controleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik
van een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de Klant.            
In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart
door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld
of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

b. Bevestiging

Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de Verkoper een deel van de aankoop aan de Klant sturen, evenals een factuur, tenzij deze laatste
bij de bestelling wordt geleverd.

De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres wordt verzonden door vóór de levering een verzoek daartoe te richten
aan de klantendienst (zie onderstaande contactgegevens).

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de bestelling van dit
product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.


6. Abonnement

Dit artikel is van toepassing in aanvulling op de andere bepalingen van het contract voor elk abonnement waarop de Klant via het Platform inschrijft.

Het abonnement geeft recht op:

jaarlijkse vernieuwen van uw energie en telecom contract

De Klant wordt als volgt gefactureerd:

gratis

Alle abonnementen worden afgesloten voor een onbepaalde duur.

De Klant kan zijn abonnement beëindigen na kennisgeving aan de Verkoper en met inachtneming van het volgende opzegtermijn: onmiddelijk.


7. Bewijs

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen
van de Verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard.

De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.


8. Garanties

De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van het contract
geldende wetgeving.


9. Herroepingsrecht

Indien de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van zijn herroepingsrecht teneinde zo snel mogelijk na het sluiten van het contract te worden bediend.

 

10. Gegevensbescherming

De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur,
bewaren.

De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.


11. Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht.
De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen bij het contract het recht om het contract eenzijdig op te
zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.


12. Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een of meer bepalingen van deze AVV onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze AVV doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere
bepalingen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.


13. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze AVV worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van
de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

Nodige documenten.

Energieovernamedocument


energieovernamedocument

Of upload uw jaarafrekening:

[ebc-form-upload]