Set “BURNiT 500”

7.043,22 Excl.BTW

Set “BURNiT 500”

Verwarming met zonnecollectoren!
The trust rating is high. Might be safe.

Set van 2 producten van erkende Bulgaarse fabrikant BURNiT SUNSYSTEM

set burnit 500

 

 

 

 

 

 


Add To Wishlist Compare

Beschrijving

Set “BURNiT 500”

Verwarming met zonnecollectoren!
The trust rating is high. Might be safe.

Set “BURNiT 500”Select your language: [NL] [RU] [EN] [PL] [FR]

[NL][Top]

De idee is maken een combinatie van 2 producten van een erkende producent vanuit Bulgarije om de kosten van warm water en de verwarming van je huis te verlagen.

Set "BURNiT 500"

Waarom zijn dat nodig?

De zonnecollector verwarmt het water in de boiler en de pomp leidt het warme water naar het verwarmingssysteem. Als er onvoldoende zonlicht is en het water niet opwarmt tot de gewenste temperatuur, zal de pelletketel automatisch worden ingeschakeld en helpen om het water voor je huis te verwarmen. Op deze manier maken we optimaal gebruik van de energie van de zon en besparen we brandstof. Dit systeem is vele malen rendabeler dan warmtepompen, die vanaf 8000 kilowatt elektriciteit per jaar verbruiken. Het elektriciteitsverbruik in dit systeem wordt tot een minimum beperkt: 1.500 kilowatt per jaar in omstandigheden met 24/7 constante regenval en korte lichtdagen. Maar dit zijn al extreme situaties.

Er wordt meer onderzoek gedaan om dit verbruik te verminderen.

Inhoud van set:

BURNiT ADVANT 18 OF 25 KW 1
Zonnecollector SET VTC 30 2
SK V Set 1
El. Heate 3 KW 1
SNS SON 500 1
Pump SOO2 1
Controller DELTA SOL BS/4 1
Expansion vessel SMF 12 1
Double adaptor nipple 22Х22 1
Fitting with sensor slot and air purge 1
Pallet 1
Glycol 5l 2

Hoe moet dat aansluiten?

Niets van moeilijk. Schematische is so:

Set

Dus het centrale element is de ketel zelf. Een tank waarin een voorraad warm water wordt opgeslagen. Met andere woorden, het is uw spaarpot. Wat voor proces komt hier bij kijken? Het komt allemaal neer op het ontwerp van de boiler. In de 500 liter boiler zijn twee spoelen ingebouwd. De ene heeft een lage temperatuur en is verbonden met een verwarmingselement, in dit geval een zonnecollector. En een hoge temperatuurspoel, die verbonden is met het stromingscircuit, in dit geval de leiding voor warm water.

Ja, maar hoe zit het met…?

Relax, we zijn nog niet klaar 🙂

Al het water in de tank, dat wil zeggen alle 500 liter is warm water voor uw verwarming, en het zal ook worden verwarmd door een BURNiT ADVANT 18 / 25 pelletketel. Ja, dit water zal circuleren in een gesloten verwarmingscircuit en zal niet in contact komen met sanitair water of het warmtewisselingscircuit met antivries van de zonnecollector.

We hebben dus 2 warmtebronnen en 2 warmteverbruikers die samen of afzonderlijk werken, afhankelijk van de situatie.

In de winter wordt de ketel verwarmd door 2 bronnen, de zonnecollector en de pelletketel BURNiT ADVANT.

In de zomer hoeft de ketel niet ingeschakeld te worden, omdat de capaciteit van de zonnecollector voldoende is om het volledige watervolume in de ketel te verwarmen.

Als beide warmtebronnen uitvallen, wordt een elektrische noodboiler van 3 kW ingeschakeld.

Ik denk dat ik hiermee al uw vragen heb beantwoord. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om mij per e-mail of telefoon te contacteren.

Aandacht voor Belgische klanten van Vlaanderen:

U mag nog premie aanvragen voor zonneboiler plaatsen. Hier is de simulator voor een idee te geven

De collector heeft 9.1m2

[RU][Вверх]

Идея заключается в создании комбинации из 2 продуктов от проверенного производителя из Болгарии для снижения затрат на горячую воду и отопление вашего дома.

Как это работает и в чём состоит идея?

Солнечный коллектор нагревает воду в бойлере, а насос направляет горячую воду в систему отопления. Если солнечного света недостаточно и вода не нагревается до нужной температуры, пеллетный котёл автоматически включится и поможет нагреть воду для вашего дома. Таким образом, мы оптимально используем энергию солнца и экономим топливо. Эта система во много раз экономичнее тепловых насосов, которые потребляют от 8000 киловатт электроэнергии в год. Потребление электроэнергии в этой системе сведено к минимуму: 1500 киловатт в год в условиях круглосуточных постоянных осадков и короткого светового дня. Но это уже экстремальные ситуации.

В настоящее время проводятся дополнительные исследования для снижения этого потребления.

Центральным элементом является сам бойлер. Бак, в котором хранится запас горячей воды. Другими словами, это ваша копилка. Какой процесс происходит? Все сводится к конструкции бойлера. В 500-литровом бойлере встроены два змеевика. Один низкотемпературный и подключается к нагревательному элементу, в данном случае к солнечному коллектору. И высокотемпературный змеевик, который подключается к проточному контуру, в данном случае к трубе с горячей водой.

Да, но что насчет…?

Расслабьтесь, мы еще не закончили 🙂 .

Вся вода в баке, т.е. все 500 литров – это горячая вода для вашего горячего водоснабжения и она также будет нагреваться пеллетным котлом BURNiT ADVANT 18 / 25, через верхний высоко температурный змеевик. Да, эта вода будет находиться в бойлере в режиме ожидания и не будет контактировать с контуром отопления или контуром теплообмена антифриза солнечного коллектора.

Таким образом, мы имеем 2 источника тепла и 2 потребителя тепла, работающих вместе или раздельно, в зависимости от ситуации.

Зимой котёл нагревается от 2 источников, солнечного коллектора и пеллетного котла BURNiT ADVANT.

За счёт такой конструкции мы экономим до 50% энергии и топлива.

Летом котёл не нужно включать, так как мощности солнечного коллектора достаточно для нагрева всего объёма воды в котле.

Если оба источника тепла по каким либо причинам не работают (ночью или кончились пеллеты в бункере) включается аварийный электронагреватель мощностью 3 / 5 / 7.5 кВт.

На этом, я думаю, я ответил на все ваши вопросы. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне по электронной почте или по телефону: +32491733727.

[EN][TOP]

The idea is make a combination of 2 products of a recognized manufacturer from Bulgaria to reduce the cost of hot water and heating of your home.

Why are needed?

The solar collector heats the water in the boiler and the pump directs the hot water to the heating system. If there is insufficient sunlight and the water does not heat up to the desired temperature, the pellet boiler will automatically turn on and help heat the water for your home. In this way, we make the best use of the sun’s energy and save fuel. This system is many times more cost-effective than heat pumps, which consume from 8,000 kilowatts of electricity per year. Electricity consumption in this system is kept to a minimum: 1,500 kilowatts per year in conditions with 24/7 constant rainfall and short light days. But these are already extreme situations.

More research is being done to reduce this consumption.

The central element is the water heater itself. The tank in which the hot water supply is stored. In other words, it’s your piggy bank. What’s the process? It all comes down to the design of the water heater. A 500-liter water heater has two built-in coils. One has a low-temperature coil and is connected to the heating element, in this case the solar collector. And a high-temperature coil connected to a circuit, in this case a hot water line from your home.

Yes, but what about…?

Relax, we’re not done yet 🙂 .

All the water in the tank, i.e. all 500 liters is hot water for your hot water supply and it will also be heated by the pellet boiler BURNiT ADVANT 18 / 25, through the upper high temperature coil. Yes, this water is in the standby boiler and does not come into contact with the heating circuit or the antifreeze heat exchange circuit of the solar collector.

So we have 2 heat sources and 2 heat consumers working together or separately, depending on the situation.

In winter, the boiler is heated by 2 sources, the solar collector and the pellet boiler BURNiT ADVANT.

This design saves up to 50% energy and fuel.

In summer, the boiler does not need to be turned on because the power of the solar collector is sufficient to heat the entire volume of water in the boiler.

If, for whatever reason, both heat sources are not working (at night, or the pellets in the storage tank are depleted), an emergency electric heater with a capacity of 3 / 5 / 7.5 kW is switched on.

With this, I think I have answered all your questions. If you still have questions, please feel free to contact me by email or phone: +32491733727.

[PL][Na górze]

Pomysł polega na połączeniu 2 produktów uznanego producenta z Bułgarii w celu obniżenia kosztów ciepłej wody i ogrzewania domu.

Dlaczego są potrzebne?

Kolektor słoneczny podgrzewa wodę w bojlerze, a pompa kieruje ciepłą wodę do systemu grzewczego. Jeśli nie ma wystarczającej ilości światła słonecznego i woda nie nagrzewa się do żądanej temperatury, kocioł na pelety automatycznie się włączy i pomoże podgrzać wodę w domu. W ten sposób optymalnie wykorzystujemy energię słoneczną i oszczędzamy paliwo. System ten jest wielokrotnie bardziej opłacalny niż pompy ciepła, które zużywają od 8000 kilowatów energii elektrycznej rocznie. Zużycie energii elektrycznej w tym systemie jest ograniczone do minimum: 1500 kilowatów rocznie w warunkach całodobowych ciągłych opadów deszczu i krótkich dni świetlnych. Są to jednak już sytuacje ekstremalne.

Prowadzone są dalsze badania nad zmniejszeniem tego zużycia.

Centralnym elementem jest więc sam bojler. Zbiornik, w którym przechowywany jest zapas ciepłej wody. Innymi słowy, jest to skarbonka. Jakiego rodzaju proces wchodzi w grę? Wszystko sprowadza się do konstrukcji bojlera. W 500-litrowym bojlerze wbudowane są dwie wężownice. Jedna ma niską temperaturę i jest podłączona do elementu grzewczego, w tym przypadku kolektora słonecznego. I wężownica wysokotemperaturowa, która jest podłączona do obiegu przepływu, w tym przypadku do rury ciepłej wody.

Tak, ale co z…?

Spokojnie, jeszcze nie skończyliśmy 🙂

Cała woda w zbiorniku, czyli całe 500 litrów to ciepła woda do ogrzewania, która będzie również podgrzewana przez kocioł na pelet BURNiT ADVANT 18/25. Tak, ta woda będzie krążyć w zamkniętym obiegu grzewczym i nie będzie miała kontaktu z wodą sanitarną ani niezamarzającym obiegiem wymiany ciepła kolektora słonecznego.

Mamy więc 2 źródła ciepła i 2 odbiorniki ciepła pracujące razem lub osobno, w zależności od sytuacji.

Zimą kocioł jest ogrzewany przez 2 źródła, kolektor słoneczny i kocioł na pellet BURNiT ADVANT.

Latem kocioł nie musi być włączony, ponieważ wydajność kolektora słonecznego jest wystarczająca do ogrzania całej objętości wody w kotle.

Jeśli oba źródła ciepła zawiodą, włączany jest awaryjny kocioł elektryczny o mocy 3 / 5 / 7,5 kW.

Myślę, że w ten sposób odpowiedziałem na wszystkie pytania. W razie dalszych pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny +32491733727.

[FR][Haut]
L’idée est de créer une combinaison de deux produits d’un fabricant bulgare éprouvé pour réduire les coûts de l’eau chaude et du chauffage de votre maison.

Comment cela fonctionne-t-il et quelle est l’idée ?

Le capteur solaire chauffe l’eau dans la chaudière et la pompe dirige l’eau chaude vers le système de chauffage. Si l’ensoleillement est insuffisant et que l’eau n’est pas chauffée à la bonne température, la chaudière à granulés se met automatiquement en marche et contribue à chauffer l’eau de votre maison. De cette manière, nous utilisons de manière optimale l’énergie solaire et nous économisons du combustible. Ce système est beaucoup plus économique que les pompes à chaleur, qui consomment environ 8 000 kilowatts d’électricité par an. La consommation d’électricité de ce système est réduite au minimum : 1500 kilowatts par an dans des conditions de précipitations constantes 24 heures sur 24 et de courtes heures de clarté. Mais il s’agit là de situations extrêmes.

D’autres recherches sont actuellement menées pour réduire cette consommation.

L’élément central est la chaudière elle-même. C’est le réservoir dans lequel l’eau chaude est stockée. En d’autres termes, c’est votre tirelire. Quel est le processus ? Tout dépend de la conception de la chaudière. Une chaudière de 500 litres comporte deux serpentins. L’un est un serpentin à basse température qui est relié à un élément chauffant, dans ce cas un capteur solaire. Et un serpentin à haute température qui se connecte au circuit d’écoulement, dans ce cas un tuyau d’eau chaude.

Oui, mais qu’en est-il… ?

Détendez-vous, nous n’avons pas encore fini 🙂 .

Toute l’eau contenue dans le réservoir, c’est-à-dire les 500 litres, est de l’eau chaude pour votre alimentation en eau chaude et elle sera également chauffée par la chaudière à granulés BURNiT ADVANT 18 / 25, via le serpentin haute température supérieur. Oui, cette eau sera dans la chaudière en mode veille et ne sera pas en contact avec le circuit de chauffage ou le circuit d’échange de chaleur antigel du capteur solaire.

Nous avons donc 2 sources de chaleur et 2 consommateurs de chaleur qui fonctionnent ensemble ou séparément, selon la situation.

En hiver, la chaudière est chauffée à partir de deux sources, le capteur solaire et la chaudière à granulés de bois BURNiT ADVANT.

Grâce à cette conception, nous économisons jusqu’à 50 % d’énergie et de combustible.

En été, il n’est pas nécessaire d’allumer la chaudière, car la puissance du capteur solaire suffit à chauffer tout le volume d’eau de la chaudière.

Si les deux sources de chaleur ne fonctionnent pas pour une raison quelconque (la nuit ou s’il n’y a plus de granulés dans la trémie), un chauffage électrique de secours d’une capacité de 3 / 5 / 7,5 kW est mis en marche.

Je pense avoir répondu à toutes vos questions. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à me contacter par e-mail ou par téléphone : +32491733727.

Andere set?

Views: 8

Bijkomende informatie

Gewicht N/B
Kleur van kachel

Bruin, Grijs, Wit

Vermogen (kW)

18, 25

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Set “BURNiT 500”” te beoordelen

Andere suggesties…

Cart
Your cart is currently empty.